wtorek, 07, grudzień 2021

Licencje Klubowe

Komisja Licencyjna informuje, że od dnia 1 października 2018r. można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej na rok 2019. Wydrukowany (nowy) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura PZSS w Warszawie ul. Kopernika 30.

Nowy druk wniosku znajduje się w zakładce „do pobrania”.

Na prośbę klubów przedstawiamy poniżej jakie elementy konieczne, muszą być zawarte w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy.

 1. Data i miejsce zawarcia umowy
 2. Nazwa umowy , np. dzierżawy, użyczenia, najmu.
 3. Wskazanie stron umowy:
  - dokładna nazwa  stron, zgodna z nazwą zawartą w rejestrze, w którym podmiot jest zarejestrowany;
  - dane osób reprezentujących strony: imię i nazwisko, funkcja w podmiocie organizacyjnym , PESEL.
  - potwierdzenie prawdziwości oznaczenia stron i ich reprezentantów przez dołączenie wypisu z  KRS lub innego rejestru.
 1. Określenie przedmiotu umowy.
  - opis obiektu, tj. nr działki , obręb i jej adres wraz z danymi strzelnicy ( wymiary strzelnicy, opis jej struktury budowlanej, np.. wysokość wałów i kulochwytu ,  ilość stanowisk z podziałem na rodzaje broni. Dane powinny potwierdzone dokumentem urzędowym ,np. wypis z księgi wieczystej lub z rejestru gruntów;
  - wskazanie tytułu prawnego do strzelnicy przez stronę udostępniającą, potwierdzonego kopią stosownego  dokumentu  urzędowym  i pisemnej zgody na udostępnienie osobie trzeciej w razie innego niż własność tytułu strony udostępniającej;
  - kopie dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze strzelnicy ( decyzja właściwego organu + regulamin strzelnicy).
 1. Szczegółowy opis sposobu korzystania ze strzelnicy.
 2. Wskazanie praw i obowiązków stron umowy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie zajęć i utrzymywanie należytego stanu obiektu.
 3. Sposób i tryb ewentualnych płatności pomiędzy stronami umowy za korzystanie ze
  - strzelnicy i zasady ponoszenia innych kosztów  ( podatek gruntowy i od nieruchomości,opłaty za media itd.
 1. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania
 2. Zasady rozstrzygania ewentualnych sporów.
 3. Podpisy reprezentantów stron.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2019 tylko po przedłużeniu licencji klubowej na rok 2019.

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!