wtorek, 07, grudzień 2021

Walne zgromadznie delegatów

Zmiany  24.06.2021

Opublikowano projekt regulaminu wyborów (zał.)

ZMIANY 21.06.2021

1) W związku z sytuacją pandemiczną i nieznanymi obostrzeniami z tym zawiązanymi ilość delegatów przypadających na 1m2 na sali bądź całkowita liczba delegatów może być ograniczona przez wytyczne Rządowe lub innych organów (sanepid). Zarząd nie ma na to wpływu - prosimy o stawiennictwo maksymalnie małej liczby delegatów co jest możliwe z użyciem pełnomocnictw. Nasze Walne ma szanse nie wpływać na zdrowie i życie innych poprzez nasze świadome decyzje. Prosimy śledzić tę stronę

2) LINK DO REJSTRACJI DELEGATÓW 

 

 

ORGINALNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA Z 06.06.2021:

Zarząd ZZSS zawiadamia o walnym zgromadzeniu wyborczym które się odbędzie w dn. 06.07.2021 o godz. 1530 (I termin) lub 1545 (II termin)  w Ośrodku Strzeleckim w PUCICACH

Projekt Porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego ZZSS 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu w roku 2020.

7. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.

8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2020.

9.Wybór nowego Prezesa i Zarządu ZZSS

10.Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej. Wybór innych komisji statutowych.

12.Plan pracy na rok 2022.

13.Wolne wnioski i dyskusja.

14.Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Załącznik 1: wzór pełnomocnictwa

Załącznik 2: 

PROJEKT

REGULAMIN WYBORÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO w dniu 06.07.2021 roku.

 1. Zasady ogólne
 2. Wszystkie wybory do władz ZZSS przeprowadzane są w sposób tajny.
 3. Czynne prawo wyborcze przysługuje delegatom na WZD ZZSS.
 4. WZD ZZSS wybiera:
  1. Prezesa ZZSS
  2. Zarząd ZZSS w liczbie 4-8 osób
  3. Komisję Rewizyjną 3 osoby.
 5. Zgłaszanie kandydata do organów władz nieobecnego na WZD ZZSS wymaga przedstawienia jego zgody na piśmie.
 6. Komisja Wyborcza przedstawia kandydatów w porządku alfabetycznym ich nazwisk w następującym układzie:
 • lista kandydatów na Prezesa ZZSS
 • lista kandydatów na członków Zarządu ZZSS
 • lista kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej ZZSS.
 1. Komisja skrutacyjna przedstawia karty do głosowania z nazwiskami w porządku alfabetycznym.
 2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
 3. Wybory do władz ZZSS przeprowadza Komisja Skrutacyjna przy pomocy kart wyborczych. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie karty wyborczej do urny.
 4. Karta wyborcza zawierająca inne nazwiska niż oficjalna lista wyborcza, dopiski oraz przedarta jest nieważna.
 5. Na karcie wyborczej głosujący musi skreślić nazwiska osób, na które nie głosuje, pozostawiając, co najwyżej tyle nazwisk ile jest miejsc w odpowiednich organach ZZSS, do których odbywają się wybory.
 6. Z wyjątkiem I tury wyborów na Prezesa ZZSS za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największa liczba głosów, przy czym liczba osób wybranych nie może przekroczyć liczby miejsc w odpowiednich organach ZZSS.
 7. Jeżeli dwóch kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a liczba miejsc w odpowiednich władzach ZZSS jest mniejsza od liczby osób, które otrzymały równą liczbę głosów, przewodniczący obrad zarządza dodatkowe głosowanie dla obsadzenia tych miejsc spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.
 8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Prezesa ZZSS
 10. Wybór odbywa się w odrębnym głosowaniu. W I turze wyborów Prezesem ZZSS zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 11. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska liczby głosów określonej w punkcie 1. Ustala się drugą turę wyborów, w której bierze udział maksimum dwóch kandydatów, którzy w I turze uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych. Prezesem ZZSS zostaje wybrany ten, kto w II turze otrzyma większą liczbę ważnych głosów.
 12. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Prezesa ZZSS głosowanie odbywa się tylko w pierwszej turze. Do wyboru wystarcza zwykła większość ważnie oddanych głosów.

III.           Wybór Zarządu ZZSS

 1. Wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę ważnych głosów.
 2. W razie otrzymania równej liczby ważnie oddanych głosów przez więcej niż liczba członków zarządu, przeprowadza się wśród tych kandydatów kolejne głosowania, aż do wyłonienia niezbędnej statutowej liczby członków zarządu. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Wybór Komisji Rewizyjnej
 4. Wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskają największa liczbę ważnych głosów.
 5. W razie otrzymania równej liczby ważnie oddanych głosów przez więcej niż liczba członków komisji rewizyjnej, przeprowadza się wśród tych kandydujących kolejne głosowania, aż do wyłonienia niezbędnej statutowej liczby członków komisji rewizyjnej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!