środa, 20, luty 2019

Komisja Licencyjna informuje, że od dnia 1 października 2018r. można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej na rok 2019. Wydrukowany (nowy) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura PZSS w Warszawie ul. Kopernika 30.

Nowy druk wniosku znajduje się w zakładce „do pobrania”.

Na prośbę klubów przedstawiamy poniżej jakie elementy konieczne, muszą być zawarte w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy.

 1. Data i miejsce zawarcia umowy
 2. Nazwa umowy , np. dzierżawy, użyczenia, najmu.
 3. Wskazanie stron umowy:
  - dokładna nazwa  stron, zgodna z nazwą zawartą w rejestrze, w którym podmiot jest zarejestrowany;
  - dane osób reprezentujących strony: imię i nazwisko, funkcja w podmiocie organizacyjnym , PESEL.
  - potwierdzenie prawdziwości oznaczenia stron i ich reprezentantów przez dołączenie wypisu z  KRS lub innego rejestru.
 1. Określenie przedmiotu umowy.
  - opis obiektu, tj. nr działki , obręb i jej adres wraz z danymi strzelnicy ( wymiary strzelnicy, opis jej struktury budowlanej, np.. wysokość wałów i kulochwytu ,  ilość stanowisk z podziałem na rodzaje broni. Dane powinny potwierdzone dokumentem urzędowym ,np. wypis z księgi wieczystej lub z rejestru gruntów;
  - wskazanie tytułu prawnego do strzelnicy przez stronę udostępniającą, potwierdzonego kopią stosownego  dokumentu  urzędowym  i pisemnej zgody na udostępnienie osobie trzeciej w razie innego niż własność tytułu strony udostępniającej;
  - kopie dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze strzelnicy ( decyzja właściwego organu + regulamin strzelnicy).
 1. Szczegółowy opis sposobu korzystania ze strzelnicy.
 2. Wskazanie praw i obowiązków stron umowy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie zajęć i utrzymywanie należytego stanu obiektu.
 3. Sposób i tryb ewentualnych płatności pomiędzy stronami umowy za korzystanie ze
  - strzelnicy i zasady ponoszenia innych kosztów  ( podatek gruntowy i od nieruchomości,opłaty za media itd.
 1. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania
 2. Zasady rozstrzygania ewentualnych sporów.
 3. Podpisy reprezentantów stron.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2019 tylko po przedłużeniu licencji klubowej na rok 2019.

Uwaga PZSS informuje o zmianach w wydawaniu licencji zawodniczych. Jednocześnie proszę nie dzwonić do ZZSS w tej sprawie. System jest ulokowany w PZSS i wszelkie sprawy proszę z PZSS załatwiać. Ewentualne uwagi prezesów klubów dot części związkowej można zgłaszać do nas.   

Informujemy, że wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji zawodniczych wydawane na 2019 r. będą wydawane w wersji elektronicznej jako dokument PDF, który będzie dostępny do pobrania z Portalu Informatycznego PZSS. Karty plastikowe licencji będą wydawane na dotychczasowych zasadach.


Wnioski o nadanie oraz przedłożenie licencję na 2019 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS. Licencje wydawane na 2018 r. będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Zarząd ZZSS planuje wprowadzić od 2019 r. obowiązkową obecność Ratownika Medycznego (lub Lekarza) na wszystkich zawodach z Obserwatorem ZZSS. Ratownik będzie musiał spełniać wymogi kwalifikacyjne oraz posiadać torbę medyczną. Wymagana obecność będzie od momentu rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia.

W związku z powyższym w porozumieniu z ParaMed oraz OSRM AM Szczecin odbędzie się kurs dla chętnych. ZZSS dofinansuje kurs maksymalnie 2 osobom z każdego klubu. Osoby posiadające KPP chcące odświeżyć wiedzę (bez egzaminu lub z re-certyfikacją) są także bardzo mile widziane.

Miejsce i zjazdy:

OSRM AM Szczecin ul. Ludowa 5. Szczecin, na kurs składa się 66 h zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. 

 1. 16 – 18 listopad
 2. 23 – 25 listopad
 3. Egzamin 1 grudnia 

Koszty:

 1. Pełny kurs KPP+elementy TCCC (TFC) - 1050zł  
 2. Pełny kurs KPP+elementy TCCC (TFC)  za osobę zakwalifikowaną z klubów ZZSS - 650 zł
 3. Re-certyfikacja dla os. posiadających KPP - 250 zł
 4. Samo uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez re-certyfikacji - 150 zł

Opis kursu:

Kurs realizuje program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu RATOWNIKA; zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Rozbudowany moduł standardowego kursu o tematykę związaną z zagrożeniami na strzelnicy i terrorystycznymi i wykorzystaniu pakietów IFAK/IPMED, alternatywne sposoby tamowania krwotoków (opaska uciskowa CAT i SOFT), protokół MARCHE, opatrywanie ran dostępnymi środkami, urazy klatki piersiowej itp.

https://goo.gl/forms/L9qa8jS6BgizoKmu2

 

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!