poniedziałek, 24, styczeń 2022

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w dniu 22 lipca 2019 roku, podjął uchwałę o organizacji Walnego Zebrania Delegatów (WZD) w dniu 28.09.2019r, oraz o proponowanym porządku obrad i proponowanym regulaminie.

Zebranie odbędzie się w Pucicach w Ośrodku Strzeleckim im. J. Flaszy Ul. Goleniowska 2e, Pucice,  w dniu 28 września 2019 r. (sobota) o godz. 1000 I termin oraz 1015  II termin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu przez Prezesa.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Związku za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Związku za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie Koordynatora ds. sportu dzieci i młodzieży
 9. Sprawozdanie Kolegium Sędziów
 10. Dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu Delegatów

W ramach obrad jest przewidziana przerwa kawowa

Prosimy  członków zwyczajnych o rejestrowanie delegatów poprzez formularz  LINK

 

Informujemy kluby organizujące zawody że uruchomiliśmy system generowania faktur na podstawie płatności z systemu e-Zawody. Zgłaszaliście nam konieczność posiadania faktur więc dodaliśmy tę funkcjonalność.  Kluby które potrzebują faktur dla swojej księgowości mogą zapotrzebować to przez e-mail. W kolejnym kroku faktury będą generowane automatycznie.     

Podsumowując kolejny egzamin na Patent Strzelecki w naszym województwie można zauważyć tendencję wzrostową. To bardzo cieszy bo choć pytania teoretyczne są dość trudne to coraz więcej osób bez problemu zalicza tę część egzaminu i podchodzi do praktyki.  Przyjęta przez zarząd formuła patentu wydaj się być optymalna - choć słychać głosy że trudno i że dużo. Niestety, uprawnienia są wymienione w ustawie i PZSS ma świadomość powagi sytuacji. Na pewno nie chcemy się tłumaczyć nikomu z uprawnień nie należnych czy doprowadzać do jak w ZO PZŁ w Szczecinie. Apelujemy do wszystkich zdających - DAJCIE NAM SZANSĘ i nauczcie się po prostu..... Są osoby które przechodzą egzamin 'śpiewająco' i takie trochę gorzej przygotowane. Cieszy to że tych drugich jest z egzaminu na egzamin coraz mniej! Niestety nie ma możliwości wyróżnienia tych lepszych i nie da się pokazać, które kluby przygotowują lepiej do praktyki. Jednak pewne statystyki prezentujemy poniżej. Tylko 4 osoby nie zaliczyło praktyki w 2 i 3 dyscyplinach (ostatnio było zdecydowanie więcej). Tradycyjnie największy kłopot jest z pistoletem. 

  

 

Osoby zainteresowane posiadaniem własnej broni powinny się dostosować do tego stanowiska KWP. Wymóg absurdalny jak większość - i tak lepiej niż było kiedyś:) 

Za PZSS:

Informacja w sprawie orzeczeń o patencie strzeleckim i licencji zawodniczej W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji, polecającym niehonorowanie obecnej formy orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej w postępowaniach administracyjnych jako dokumentów niespełniających wymogów kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń. Wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji z ważnością na 2019 r. oraz orzeczenie o nadaniu patentu zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i są dostępne do pobrania w Portalu informatycznym. Orzeczenia z opatrzone podpisem elektronicznym spełniają wymogi dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające m.in. z Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 235 ze zm.) oraz art. 63 § 3a k.p.a. Oznacza to, że dla zachowania ważności w postępowaniu administracyjnym posiadane orzeczenie należy złożyć w postępowaniu w wersji elektronicznej (pobranego pliku), a nie w wersji drukowanej. Orzeczenie wydrukowane nie ma mocy prawnej. Złożony podpis elektroniczny znajduje się wewnątrz struktury pliku PDF ( i jest złożony w formacie PAdES/PDF). Dla Państwa jako użytkowników będzie on widoczny w specjalistyczym oprogramowaniu do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz po otworzeniu w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader. W załączeniu zrzuty ekranu. UWAGA – podpis ten nie będzie widoczny przypadku otworzenia pliku w podglądzie przeglądarki.   

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!