poniedziałek, 24, styczeń 2022

Dn. 13.10.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu ZZSS z zaproszonymi gośćmi - prezesami klubów zrzeszonych w ZZSS. Poniżej kilka ustaleń i wniosków:

 1. Przyjęto do ZZSS klub Kaper ze Świnoujścia - witamy na pokładzie!!! 
 2. Przedstawiono postępy prac nad statutem oraz regulaminami. 
 3. Przedstawiono projekt odznaki strzeleckiej ZZSS - uwagi do punktacji można zgłaszać na zarząd@..
 4. Przedstawiono harmonogram prac nad kalendarzem 2019 - będzie uruchomiony formularz rejestracji zawodów ok początku listopada. Preeliminarz będzie opublikowany na ww ok połowy grudnia. Zarząd prosił kluby aby rozsądnie zgłaszały zawody bo wiele imprez mimo obecności w kalendarzu się nie odbywa.    
 5. Dyskutowaliśmy nad celowością wprowadzenia opłat za zgłoszenie zawodów do kalendarza ZZSS. Pomysł Kolegium Sędziów czyli wprowadzenie opłaty za zgłoszenie zawodów w całości pokrywającej koszty Obserwatora ZZSS poddany dyskusji w zasadzie zyskał duża aprobatę klubów - zarząd podziela zdanie KS że takie podejście może usprawnić pracę KS. 
 6. Duże emocje wzbudziło rzekome zmuszanie klubów do posiadania ratownika lub osoby przeszkolonej na każdych zawodach z kalendarza. Jest to jednak tylko propozycja mająca dodatkowo wymiar ZALECENIA a nie przymusu. Prosimy o rozsądne podejście klubów do tego tematu. Aby ułatwić klubom które nie mają kadr ratowniczych na 'etacie' uruchomimy kurs KPP z dedykowanymi elementami pomocy w wypadkach występującymi w naszym sporcie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.      
 7. Omówiono inne sprawy bieżące oraz plany na 2019 r.
 8. Zarząd dodatkowo informuje iż nie pobiera wynagrodzenia w żadnej formie a kursy które organizujemy robimy po kosztach - nie mamy z nich żadnego zysku. Wszelkie insynuacji w tej materii spotkają się z naszą reakcją prawną. Poświęcamy swój czas dla dobra strzelectwa i kiedy ktoś zarzuca nam kradzież nie pozostaniemy obojętni.        

 

Komisja Licencyjna informuje, że od dnia 1 października 2018r. można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej na rok 2019. Wydrukowany (nowy) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura PZSS w Warszawie ul. Kopernika 30.

Nowy druk wniosku znajduje się w zakładce „do pobrania”.

Na prośbę klubów przedstawiamy poniżej jakie elementy konieczne, muszą być zawarte w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy.

 1. Data i miejsce zawarcia umowy
 2. Nazwa umowy , np. dzierżawy, użyczenia, najmu.
 3. Wskazanie stron umowy:
  - dokładna nazwa  stron, zgodna z nazwą zawartą w rejestrze, w którym podmiot jest zarejestrowany;
  - dane osób reprezentujących strony: imię i nazwisko, funkcja w podmiocie organizacyjnym , PESEL.
  - potwierdzenie prawdziwości oznaczenia stron i ich reprezentantów przez dołączenie wypisu z  KRS lub innego rejestru.
 1. Określenie przedmiotu umowy.
  - opis obiektu, tj. nr działki , obręb i jej adres wraz z danymi strzelnicy ( wymiary strzelnicy, opis jej struktury budowlanej, np.. wysokość wałów i kulochwytu ,  ilość stanowisk z podziałem na rodzaje broni. Dane powinny potwierdzone dokumentem urzędowym ,np. wypis z księgi wieczystej lub z rejestru gruntów;
  - wskazanie tytułu prawnego do strzelnicy przez stronę udostępniającą, potwierdzonego kopią stosownego  dokumentu  urzędowym  i pisemnej zgody na udostępnienie osobie trzeciej w razie innego niż własność tytułu strony udostępniającej;
  - kopie dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze strzelnicy ( decyzja właściwego organu + regulamin strzelnicy).
 1. Szczegółowy opis sposobu korzystania ze strzelnicy.
 2. Wskazanie praw i obowiązków stron umowy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie zajęć i utrzymywanie należytego stanu obiektu.
 3. Sposób i tryb ewentualnych płatności pomiędzy stronami umowy za korzystanie ze
  - strzelnicy i zasady ponoszenia innych kosztów  ( podatek gruntowy i od nieruchomości,opłaty za media itd.
 1. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania
 2. Zasady rozstrzygania ewentualnych sporów.
 3. Podpisy reprezentantów stron.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2019 tylko po przedłużeniu licencji klubowej na rok 2019.

Uwaga PZSS informuje o zmianach w wydawaniu licencji zawodniczych. Jednocześnie proszę nie dzwonić do ZZSS w tej sprawie. System jest ulokowany w PZSS i wszelkie sprawy proszę z PZSS załatwiać. Ewentualne uwagi prezesów klubów dot części związkowej można zgłaszać do nas.   

Informujemy, że wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji zawodniczych wydawane na 2019 r. będą wydawane w wersji elektronicznej jako dokument PDF, który będzie dostępny do pobrania z Portalu Informatycznego PZSS. Karty plastikowe licencji będą wydawane na dotychczasowych zasadach.


Wnioski o nadanie oraz przedłożenie licencję na 2019 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS. Licencje wydawane na 2018 r. będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, (ZZSS) jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego na terenie Pomorza Zachodniego. 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z planowanymi zawodami lub aktualnościami strzeleckimi, zapisz się do naszego newslettera

captcha 

Wolne od SPAMu!