Regulamin kolegium sędziów ZZSS

Na podstawie § 27 Statutu Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego w oparciu o Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, nazywanego dalej Kolegium Sędziów PZSS, wprowadza się niniejszy Regulamin określający zakres działalności Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej Kolegium Sędziów ZZSS lub Kolegium.

 1. Kolegium Sędziów ZZSS jest organem wykonawczym Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 2. W skład Kolegium Sędziów wchodzi trzech członków, w tym przewodniczący, powołanych przez Zarząd ZZSS.
 3. Członkami Kolegium mogą być wyłącznie sędziowie strzelectwa sportowego posiadający co najmniej klasę drugą PZSS, reprezentujący specjalności w różnych dziedzinach zaliczanych do sportu strzeleckiego.
 4. Kolegium Sędziów posiada pełną niezależność do samodzielnego działania, w sprawach związanych z regulaminowym przeprowadzeniem zawodów.
 5. Kolegium Sędziów kieruje całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją i przeprowadzeniem zawodów w ZZSS.
 6. Postanowieniom Kolegium Sędziów ZZSS podlegają sędziowie wszystkich klas z terenu województwa zachodniopomorskiego (zarejestrowani w ZZSS). Podległość ta wynika z postanowień niniejszego regulaminu oraz innych ustaleń ZZSS w zakresie organizacyjnym i szkoleniowym.
 7. Zakres działalności Kolegium Sędziów ZZSS
  1. publikacja i zapewnienie jednolitego stosowania przepisów strzeleckich.
  2. organizowanie kursów i egzaminów dla sędziów strzelectwa sportowego.
  3. organizowanie kursów dla Delegatów Technicznych i Obserwatorów ZZSS.
  4. opiniowanie pracy sędziów strzelectwa sportowego.
  5. zatwierdzanie obsad sędziowskich na zawody organizowane przez kluby stowarzyszone w Zachodniopomorskim Związku Strzelectwa Sportowego.
  6. prowadzenie ewidencji sędziów strzelectwa sportowego oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
  7. udzielanie doradczej pomocy organizatorowi zawodów strzeleckich.
  8. gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów i zasad organizacji zawodów.
  9. Współpraca z KS PZSS.
 8. Obowiązki i zadania Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZZSS.
  1. ogólne kierownictwo i koordynacja pracą Kolegium.
  2. wyznaczanie Obserwatorów i Delegatów Technicznych ZZSS na zawody organizowane przez kluby stowarzyszone w ZZSS po konsultacji z członkami kolegium.
  3. zwoływanie posiedzeń nie mniej niż raz w roku i przewodniczenie obradom.
  4. redagowanie dokumentów.
  5. współpraca z innymi komisjami ZZSS.
  6. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym lub stanowiącym w zależności od członkostwa.
  7. reprezentowanie spraw Kolegium Sędziów na zewnątrz Związku.
 9. Zasady organizacji i przeprowadzenie zawodów strzeleckich przez kluby stowarzyszone w Zachodniopomorskim Związku Strzelectwa Sportowego.
  1. zasady organizacji zawodów w ZZSS określa Zarząd ZZSS w Regulaminie Organizacyjnym Imprez ZZSS.
  2. zgłaszanie imprez strzeleckich, propozycje obsad sędziowskich oraz publikacja rezultatów realizowana jest w sposób zatwierdzony przez Zarząd ZZSS poprzez interaktywny portal E-Zawody.
  3. zawody zostaną umieszczone w kalendarzu imprez ZZSS na stronie internetowej www.zzss.pl, pod warunkiem zatwierdzenia regulaminu zawodów najpóźniej 14 dni przed zawodami, którego forma i zapisy powinny być zgodne z zaleceniami PZSS i ZZSS oraz zaakceptowaniu przez KS ZZSS zaproponowanej obsady sędziowskiej zgodnie z pkt. 10 niniejszego regulaminu.
  4. zawody w strzelaniach innych niż ISSF opiniuje członek KS ZZSS odpowiedzialny za daną dziedzinę strzelań lub osoba spoza składu KS doraźnie poproszona o konsultacje.
  5. po przeprowadzeniu zawodów i opracowaniu Rezultatów z Zawodów oryginał należy przechowywać wraz z dokumentacją klubową przez okres 18 miesięcy.
  6. w ciągu 7 dni należy opublikować Rezultaty na stronie internetowej e-Zawody – forma pliku rezultatów musi być zgodna z wymaganiami PZSS i ZZSS dotyczącymi opracowania. Wszystkie zawody muszą być przeprowadzone zgodnie z załącznikiem „Regulamin organizacyjny imprez sportowych w ZZSS”. Brak regulaminu lub rezultatów w w/w terminach skutkuje usunięciem zawodów z kalendarza imprez ZZSS.
 10. Zasady wyznaczania Obserwatora i Delegata Technicznego Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego na zawody organizowane przez kluby stowarzyszone w Zachodniopomorskim Związku Strzelectwa.
  1. Dla organizacji zawodów strzeleckich, podczas których będą rozgrywane konkurencje strzeleckie wg regulaminów PZSS/ISSF, na których będzie można zdobywać klasy sportowe (trzecie i drugie PZSS oraz wszystkie ZZSS), zostanie wyznaczony Delegat Techniczny ZZSS. Na takie zawody musi być zatwierdzona obsada sędziów z ZZSS na kierownicze funkcje sędziowskie – odpowiednie do posiadanych kwalifikacji tj. Sędzia Główny zawodów i Przewodniczący RTS muszą posiadać minimum 2 kl. sędziowską PZSS w odpowiednich dyscyplinach.
  2. Dla organizacji pozostałych zawodów strzeleckich opartych na regulaminach PZSS/ISSF, zostanie wyznaczony Obserwator ZZSS. Na takie zawody musi zostać zatwierdzona obsada sędziów z ZZSS na kierownicze funkcje sędziowskie – odpowiednie do posiadanych kwalifikacji, tj. Sędzia Główny zawodów i Przewodniczący RTS muszą posiadać minimum 2kl sędziowską PZSS w odpowiednich dyscyplinach.
  3. Dla organizacji zawodów strzeleckich opartych na innych regulaminach w tym strzelectwa dynamicznego (IDPA. IPSC, 3Gun, LZ, i inne), zostanie wyznaczony Obserwator ZZSS. Na takie zawody musi zostać zatwierdzona obsada sędziów z ZZSS na kierownicze funkcje sędziowskie – odpowiednie do posiadanych kwalifikacji, tj. Sędzia Główny zawodów i Przewodniczący RTS muszą posiadać minimum 2 kl sędziowska PZSS (RO) w odpowiednich dyscyplinach w zakresie strzelectwa dynamicznego.
  4. Obserwator ZZSS i Delegat Techniczny ZZSS nie mogą łączyć tych funkcji z innymi funkcjami sędziowskimi na zawodach.
 11. Głównym zadaniem Delegata Technicznego ZZSS jest kontrola przestrzegania przez organizatorów i uczestników zawodów strzeleckich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym, sprawdzanie zgodność przebiegu konkurencji strzeleckich z Regulaminem Zawodów a także przestrzegania norm zawartych w Przepisach ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań obowiązujących w PZSS.
 12. Głównym zadaniem Obserwatora ZZSS jest kontrola przestrzegania przez organizatorów i uczestników zawodów strzeleckich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym, a także zgodność przebiegu konkurencji strzeleckich z Regulaminem Zawodów.
 13. W razie stwierdzenia przez Obserwatora ZZSS lub Delegata Technicznego ZZSS naruszenia zasad bezpieczeństwa lub obowiązujących regulaminów, zawody muszą być przerwane a wyniki przeprowadzonych konkurencji unieważnione.
 14. Fakt naruszenia przez organizatora zawodów przepisów bezpieczeństwa lub innych jest niezwłocznie zgłaszany Zarządowi ZZSS.
 15. Obserwator ZZSS lub Delegat Techniczny ZZSS stwierdza podpisem w Rezultatach, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz stwierdza, że w protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
 16. W Przypadku Rezultatów publikowanych wyłącznie elektronicznie Obserwator lub Delegat Techniczny ZZSS ma obowiązek sprawdzić plik Rezultatów na stronie ZZSS w aspekcie punktów w ust. 15.
 17. Delegat techniczny lub Obserwator wypełnia po zawodach stosowną ankietę oceny zawodów i pracy sędziów. Ankieta jest dokumentacją kolegium sędziów.
 18. Przewodniczący Kolegium Sędziów wyznacza Obserwatorów i Delegatów Technicznych na zawody wojewódzkie spośród sędziów zrzeszonych w klubach ZZSS którzy:
  1. minimum 2 kl. sędziowską PZSS w dyscyplinach statycznych,
  2. minimum 2 kl. (RO) sędziowską PZSS w dyscyplinach dynamicznych,
  3. Posiadają ważne uprawnienia:
   1. Odbyli kurs na obserwatora/delegata technicznego ZZSS,
   2. Posiadają pozytywna opinię KS ZZSS oraz zostaną zaakceptowani przez Zarząd ZZSS.
  4. W szczególnych przypadkach KS ZZSS może wyznaczyć obserwatora połączonego z funkcją sędziego głównego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia przez klub braku obsady sędziowskiej.
  5. Obserwator zawodów nie może być wyznaczony z klubu organizującego zawody.
 19. Udział osób funkcyjnych i sędziów w zawodach – delegat techniczny, obserwator oraz sędzia główny, przewodniczący RTS – mogą uczestniczyć w strzelaniach wyłącznie poza konkurencja (PK). Pozostali sędziowie i osoby funkcyjne mogą brać czynny udział i być klasyfikowani zgodnie z zasadami.
 20. Kolegium Sędziów działa w oparciu o niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd ZZSS.
 21. W sprawach nie ujętych w w/w regulaminie obowiązują postanowienia zawarte w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia:

Uchwała Zarządu ZZSS 1/2022 z dnia 29.01.2022r.