Regulamin organizacyjny imprez sportowych w ZZSS

Wykaz skrótów: 

ZZSS – Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego 

PZSS – Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

KS ZZSS – Kolegium Sędziów ZZSS 

Klub – Zrzeszone w ZZSS stowarzyszenia 

Impreza -zawody, kurs, egzamin inne przedsięwzięcie. 

Kalendarz – główny kalendarz imprez prowadzony w ZZSS 

§1 Wprowadzenie 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków ZZSS i ma na celu usystematyzowanie zasad organizacji imprez sportowych. 
 2. Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego jest członkiem PZSS i w zakresie organizacji zawodów przestrzega uchwał, przepisów i regulaminów ustanowionych przez PZSS. 

§2 Zgłoszenia imprez do kalendarza ZZSS 

 1. Zgłoszenie zawodów i innych imprez, kursów i egzaminów do kalendarza przysługuje członkom zwyczajnym ZZSS posiadającym ważną Licencję Klubową PZSS, zwanych dalej organizatorem imprezy, 
 2. Zgłoszenie do kalendarza odbywa się w cyklu rocznym do 15 grudnia roku poprzedzającego planowane przedsięwzięcie. 
 3. Zgłoszenie odbywa się przez stronę www.zzss.pl – system e-Zawody i obejmuje: nazwę organizatora, nazwę przedsięwzięcia, datę, miejsce organizacji, planowane konkurencje, opis i wszystkie inne wymagane dane. 
 4. Imprezy typu zawody zgłoszone do kalendarza ZZSS odbywają się zgodnie z wytycznymi i regulaminem Kolegium Sędziów ZZSS oraz Kolegium Sędziów PZSS. Organizator zgłaszając imprezę, zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych PZSS i ZZSS w tej materii. 
 5. Za organizację prac zbierania imprez do kalendarz odpowiada osoba wyznaczona przez Zarząd ZZSS. 
 6. Ilość imprez wprowadzanych do kalendarza przez poszczególnych członków jest nieograniczona. 
 7. Za zgłoszenie imprezy do kalendarza ZZSS pobiera opłatę w wysokości 50,0 PLN (pięćdziesiąt PLN). 
 8. Opłatę należy wnieść przez system informatyczny e-Zawody KS ZZSS najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wniesienia opłaty skutkuje usunięciem imprezy z kalendarza ZZSS. 
 9. Opłata ujęta w par. 2 pkt. 7 pokrywa publikację regulaminu, rezultatów i obsługę przez KS ZZSS. 
 10. Koszt ryczałtu Obserwatora KS ZZSS ponosi bezpośrednio organizator imprezy organizujący daną imprezę. 
 11. Ryczałt Obserwatora KS ZZSS ponosi bezpośrednio organizator imprezy organizujący daną imprezę za jeden dzień zawodów wynosi 250 PLN. 
 12. W przypadku odwołania zawodów opłata ujęta w par. 2 pkt. 7 nie jest zwracana. 
 13. Z opłaty w par. 2 pkt. 7 zwolnione są imprezy w których jest prowadzona wyłącznie klasyfikacja zawodników poniżej 18 r.ż.  
 14. Z opłaty w par. 2 pkt. 7 zwolnione są imprezy organizowane przez ZZSS.

§3 Publikacja kalendarza 

 1. Kalendarz jest publikowany nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego w formie elektronicznej na stronie internetowej ZZSS. 
 2. Kalendarz może być także opublikowany w formie papierowej. 

§4 Zmiany w kalendarzu 

 1. Zmiany w imprezach obejmujące zmianę daty, odwołanie, zmianę nazwy imprezy lub jej zakresu muszą być zgłaszane przez organizatora do Zarządu ZZSS (na adres zarzad@zzss.pl), nie później niż 14 dni przed imprezą. 
 2. Zmiany polegające na dodaniu imprezy należy zgłosić do Zarządu ZZSS co najmniej 30 dni przed imprezą. Zgłoszenie staje się skuteczne po spełnieniu warunków zawartych w par 2 pkt 7. 
 3. Zmiany polegające na dodaniu innej imprezy niż w pkt 2 (kursy, egzaminy i inne) są uzgadniane z Zarządem ZZSS. 
 4. Decyzja o zmianach z par 4 pkt 1 są podejmowane po konsultacji z KS ZZSS po ustaleniu dostępności Obserwatorów ZZSS i kolizji z innymi imprezami. 

§5 Organizacja zawodów 

 1. W imprezach ujętych w kalendarzu ZZSS, mogą uczestniczyć członkowie klubów zrzeszonych w ZZSS lub zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS. 
 2. Z każdej imprezy strzeleckiej ujętej w kalendarzu ZZSS należy sporządzić arkusz rezultatów wg wzoru, który będzie zamieszczony na stronie internetowej ZZSS w sekcji Kolegium Sędziów.
 3. Organizację zawodów zlecanych przez ZZSS powierza się klubom, których możliwości techniczne i organizacyjne przeprowadzenia rywalizacji zapewniają najkorzystniejsze warunki.
 4. Treść postanowień ogólnych, a także przepisy poszczególnych regulaminów mogą być zmienione lub uzupełnione przez Zarząd ZZSS. Zmiany i uzupełnienia obowiązują po opublikowaniu ich na stronie ZZSS.
 5. Prawo interpretacji postanowień ogólnych i regulaminów szczegółowych przysługuje prezydium
 6. Zarządu ZZSS, a w sprawach dotyczących sędziów – Kolegium Sędziów ZZSS.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia: 

Uchwała Zarządu ZZSS 2/2022 z dnia 29.01.2022r.