Statut ZZSS

Statut Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie ZZSS, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym związkiem sportowym mającym na celu rozwój i rozpowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie strzelectwa sportowego.

§ 2

 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne uwzględniając przynależność do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

§ 3

 1. Związek współpracuje w zakresie swej działalności z innymi organizacjami sportowymi.
 2. Związek jest Związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów.

§ 4

 1. Terenem działania związku jest Województwo Zachodniopomorskie, siedzibą związku jest miasto Szczecin.
 2. Organem nadzorującym jest właściwy organ samorządu terytorialnego.

§ 5

Czas trwania związku jest nieograniczony.

§ 6

 Związek posiada własne godło oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 7

 1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim organizacji oraz członków i działaczy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.

§ 8

 1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Zachodniopomorskiej Federacji Sportu.
 2. Związek może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym celu działania i celach statutowych.

Rozdział II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Podstawowymi celami Związku są:

 1. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego.
 2. Zapewnienie kadrze wojewódzkiej wysokiego poziomu sportowego we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 3. Reprezentowania, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich członków Związku.

§ 10

Związek swoje cele realizuje przez:

 1. Organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych.
 2. Działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczanych do dziedziny strzelectwa sportowego.
 3. Wydawanie regulaminów imprez wojewódzkich.
 4. Organizowanie współzawodnictwa sportowego z upoważnienia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na zasadach obowiązujących w strzelectwie sportowym.
 5. Prowadzenie egzaminów na patent i licencje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Opiniowanie wniosków klubów wstępujących do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego a działających na terenie województwa Zachodniopomorskiego.
 7. Organizowanie kursów przygotowujących do egzaminów na uzyskanie uprawnienia instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.
 8. Wspieranie, w tym również materialnie, młodzieży uzdolnionej sportowo i należącej do kadry wojewódzkiej.
 9. Podejmowanie działań zapewniających bezpieczne warunki dla uprawiania wszystkich dyscyplin strzelectwa sportowego.
 10. Ustalanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego składu kadr wojewódzkich.
 11. 1Podejmowanie inicjatyw w zakresie budownictwa oraz stałej modernizacji bazy i sprzętu dla uprawiania strzelectwa sportowego.
 12. 1Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem strzelectwa sportowego.
 13. 1Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na realizację celów statutowych.
 14. 1Prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokołów, komunikatów sportowych oraz materiałów statystycznych.
 15. 1Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby oraz stowarzyszenia sportowe.
 2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, deklarujące chęć realizacji celów Związku w formach określonych odrębnie zawartym porozumieniem
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia wypełnionej deklaracji, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego, a następnie składki członkowskiej.
 4. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wymienionych w ustępie drugim mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku.
 5. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonych dla realizacji celów statutowych Związku może zostać nadany uchwałą walnego zebrania, podjętą na wniosek Zarządu, tytuł Honorowego Członka Związku.

§ 13

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania.
 3. Stosowania się do uchwał statutowych władz Związku. .
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych w Statucie Związku. Z obowiązku uiszczania składek zwolnieni są Członkowie Honorowi.

§ 14

 1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, wykonywane przez swoich delegatów zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Związku.
  2. prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów.
  3. prawo posiadania aktu członkostwa.
  4. prawo rekomendacji i opieki Związku w swej działalności.
  5. prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikające ze statutowej działalności Związku.
 2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 15

Członkostwo w związku ustaje w przypadku:

 1. Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku po uprzednim uregulowaniu zobowiązań członkowskich.
 2. Wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd Związku:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem bądź z uchwałami władz Związku.
  2. w związku z nie uczestniczenie w pracach Związku.
  3. w przypadku zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 1 roku.
 3. Likwidacji bądź postawienia członka – osoby prawnej lub innego podmiotu organizacyjnego w stan upadłości lub likwidacji.

§ 16

 1. Od uchwał Zarządu, o której mowa w §15 pkt 2 członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ustępie 1 przez Walne Zgromadzenie uchwała Zarządu o wykluczenie członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich wymienionych w § 14.

Rozdział IV

WŁADZE ZWIĄZKU I ICH ORGANY

§ 17

Władzami Związku są:

 1. Walne zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja wszystkich władz związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 19

Uchwały władz związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§ 20

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne (sprawozdawczo–wyborcze lub sprawozdawczlub nadzwyczajne.
 3. Walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest, co 4 lata, a sprawozdawcze co roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie, co najmniej 1/4 liczby zwyczajnych członków Związku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.
 6. W nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą delegaci wybrani na ostatnie Walne Zgromadzeniem Delegatów.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym wybrano nowe władze, nie przedłuża kadencji delegatów.

§ 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych. Liczbę delegatów reprezentujących każdego członka zwyczajnego określa się wg poniższych zasad: dwóch delegatów reprezentujących każdego członka zwyczajnego
  1. jeden delegat za każdą rozpoczętą 20-tkę członków klubu
  2. jeden delegat za każdego uczestnika Igrzysk Olimpijskich
  3. jeden delegat za każdego uczestnika Igrzysk Paraolimpijskich
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz członkowie ustępujących władz Związku nie będący delegatami. Zasady udziału członków wspierających ustalane są każdorazowo przez Zarząd. Poza osobami wymienionymi wyżej w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym Członkowie Honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd Związku.
 3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia i podjętych uchwał wymagana jest obecność w pierwszym terminie, co najmniej połowy osób wymienionych w punkcie 1, a w drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Związku zawiadamia uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dokonuje się poprzez opublikowanie na stronie internetowej Związku.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia
  2. uchwalenie strategii działania na kolejną kadencje władz
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  4. udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
  5. wybór Prezesa Związku oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. uchwalenie zmian Statutu
  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku
  8. rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu
  9. rozpatrywanie wniesionych przez członków Związku odwołań od uchwał Zarządu
  10. uchwalenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  11. rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz Związku
  12. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący obrad i osoba protokołująca

ZARZĄD

§ 23

 1. Prezesa Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu na cały okres kadencji.
 2. Zarząd Związku składa się z 5-9 osób, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia w tym Prezesa Związku i 4-8 członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego grona wiceprezesa i sekretarza, którzy wraz z Prezesem Związku stanowią Prezydium Zarządu.
 4. Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie regulamin, a organizuje i kieruje nią Prezes Związku. W przypadku braku regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd uchwala tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. śmierci członka zarządu
  2. złożenia pisemnej rezygnacji
  3. uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz Związku
 6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji, ogólna ilość dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.
 7. W przypadku ustania członkostwa Prezesa Związku, Zarząd w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej 4 razy w roku podając do wiadomości termin i porządek dzienny, na co najmniej 7 dni przed datą obrad.
 9. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
 10. Członkowie Zarządu niemogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 11. 1W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, główny księgowy Związku i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 12. 1Zebrania Zarządu są protokołowane.

§ 24

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie programu działania Związku.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewidują.
 7. Wybór delegatów, reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących. Zasady i tryb wyboru określa uchwała Zarządu.
 8. Rozwiązywanie w zakresie przewidzianym Statutem i przepisami Związku sporów związanych z działalnością członków Związku.
 9. Określenie zakresu kompetencji i udzielenie pełnomocnictw.
 10. Ustalenie w porozumieniu z PZSS zasad organizacji wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego.
 11. Powoływanie kadry wojewódzkiej.
 12. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju strzelectwa sportowego.
 13. Inspirowanie działań w zakresie:
  1. szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr sędziowskich,
  2. budowy i modernizacji strzelnic i urządzeń sportowych.
 14. Wnioskowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników i działaczy Związku.
 15. Przygotowanie sprawozdania z działalności Związku oraz pracy Zarządu dla Walnego Zgromadzenia oraz potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów.
 16. Organizowanie lub zlecenie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub organizacyjnych.
 17. Określanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku związanych z jego działalnością.

PREZYDIUM ZARZĄDU

§ 25

 1. W skład Prezydium Zarządu wchodzą Prezes Związku, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz.
 2. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 3. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Związku między zebraniami Zarządu.
 4. Uchwały Prezydium Zarządu wymagają dla swej prawomocności obecności pełnego składu.
 5. Przepisy dotyczące organizacji i trybu obrad Zarządu stosuje się odpowiednio do Prezydium Zarządu.
 6. Prezydium Zarządu przysługują pomiędzy posiedzeniami Zarządu uprawnienia Zarządu z wyjątkiem uprawnień określonych w §24 pkt 3, 5, 9, 15, 16, 17.
 7. Regulamin Prezydium Zarządu uchwala Zarząd.
 8. Pomiędzy zebraniami Prezydium Związek reprezentuje i kieruje jego pracą Prezes Związku.

ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE I WYKONAWCZE ZARZĄDU

§ 26

 1. Przy Zarządzie Związku mogą działać jako organy doradcze i opiniodawcze:
  1. Rada Zawodnicza,
  2. Rada Trenerów,
  3. Komisja Dyscyplinarna,
  4. oraz inne komisje, zespoły i rady wg potrzeb.
 2. 2.Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.
 3. 3.Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd Związku.

§ 27

 1. Przy Zarządzie Związku działa Kolegium Sędziów.
 2. W skład Kolegium Sędziów wchodzą 3 osoby w tym przewodniczący.
 3. Przewodniczącego Kolegium Sędziów powołuje Zarząd spośród sędziów posiadających, co najmniej klasę pierwszą. Zarząd powołuje pozostałych członków Kolegium na wniosek przewodniczącego.
 4. Członkami Kolegium mogą być sędziowie strzelectwa sportowego, posiadający, co najmniej drugą klasę sędziowską i w miarę możliwości reprezentujący specjalności we wszystkich dyscyplinach, zaliczanych do dziedziny strzelectwa sportowego.
 5. Do zakresu działalności Kolegium Sędziów należy:
  1. publikacja i wdrażanie przepisów sędziowskich,
  2. szkolenie sędziów strzelectwa sportowego,
  3. wskazywanie obsady sędziowskiej zawodów sportowych organizowanych na terenie województwa,
  4. organizowanie szkoleń dla podwyższenia klas sędziów kl. III oraz opiniowanie kandydatów na sędziego kl. I i P,
  5. prowadzenie ewidencji sędziów strzelectwa sportowego i innej niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
  6. inicjowanie i wdrażanie przepisów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dotyczących specjalnych warunków z uprawianiem strzelectwa sportowego,
  7. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd.
 6. Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, nie później niż 14 dni po Walnym Zgromadzeniu, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań. Ponadto do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy badanie okresowe sprawozdań i bilansów i ich zatwierdzeniu.
 4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu Związku w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz wstępowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 5. Komisja Rewizyjna jest upoważniona do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez kluby wykazów członków.
 6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
 7. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielanie Zarządowi absolutorium.
 8. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania walnego zgromadzenia na warunkach ustalonych w §20 pkt 4.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu oraz we wszystkich innych organach Związku z głosem doradczym.
 10. Do ustania członkostwa Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy §23 pkt 5 i 6.
 11. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku regulaminu Komisja Rewizyjna uchwala na pierwszym zebraniu tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział V

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 29

 1. Związek ma prawo wyróżniania w ramach obowiązujących regulaminów wewnętrznych i PZSS, zasłużonych dla strzelectwa sportowego: działaczy, sędziów, trenerów i zawodników.
 2. Związek może występować o nadanie osobom, o których mowa w pkt 1 odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych.
 3. Uchwały w sprawach wymienionych w pkt 2 należą do kompetencji Zarządu.

Rozdział VI

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 30

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
 2. Na fundusze Związku składają się opłaty wpisowe, składki członkowskie, dotacje, darowizny i inne źródła.

§ 31

Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

 1. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Związku lub Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu.
 2. Dla ważności innych dokumentów finansowych wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.
 3. Dla ważności pozostałych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Związku lub innego upoważnionego przez Prezydium członka Zarządu.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

§ 33

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu delegatów reprezentujących Członków Zwyczajnych Związku.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy statut uchwalony w tekście jednolitym wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Związku.

Uchwalono w dniu 17.03.2013 r. Uchwała nr 2

Zatwierdzony w KRS 13.08.2013 r.