Wstąp do ZZSS

Następujące sekcje Statutu określają kto może zostać członkiem ZZSS

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby oraz stowarzyszenia sportowe.
2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, deklarujące chęć realizacji celów Związku w formach określonych odrębnie zawartym porozumieniem
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia wypełnionej deklaracji, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego, a następnie składki członkowskiej. 
4. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wymienionych w ustępie drugim mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku.
5. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonych dla realizacji celów statutowych Związku może zostać nadany uchwałą walnego zebrania, podjętą na wniosek Zarządu, tytuł Honorowego Członka Związku.
§ 13
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania.
3. Stosowania się do uchwał statutowych władz Związku. .
4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych w Statucie Związku. Z obowiązku uiszczania składek zwolnieni są Członkowie Honorowi. 
§ 14
1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, wykonywane przez swoich delegatów zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Związku.
b) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów.
c) prawo posiadania aktu członkostwa.
d) prawo rekomendacji i opieki Związku w swej działalności.
e) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikające ze statutowej działalności Związku.

Opłata wpisowa (jednorazowa) wynosi 1000 zł

Składka roczna płatna do 31.10 roku poprzedzającego wynosi 500 zł od klubu + opłata 5 zł za każdego zawodnika

Jeśli stowarzyszanie które reprezentujecie spełnia niniejsze warunki prosimy o wypełnianie ankiety i wraz z załącznikami odesłanie jej pocztą do nas.

PNB PARIBAS
Numer rachunku
62 1600 1462 1804 2336 9000 0001

Numer IBAN
PL62 1600 1462 1804 2336 9000 0001

Numer BIC/SWIFT
PPABPLPK